Absinth

Moderní studie o thujonu

Ve 20. století se v důsledku popisu bicyklického monoterpenu thujonu jako hlavní součásti pelyňkové silice změnilo hlavní zaměření vědeckých studií od zkoumání pelyňkového výtažku k izolovanému thujonu. Je však nutné zdůraznit, že kromě beta-thujonu chemotypu pelyňkové rostliny byly popsány další chemotypy, které obsahují cis-chrysanthenylacetat, cis-chrysanthenol, cis-expoxyocimene, sabinylacetate nebo bornylacetate jako hlavní součásti.

V západní alpské oblasti ve výšce nad 1000 m převládá cis-epoxyocimový typ, zatímco beta-thujonový typ se spíše vyskytuje v nižších zónách. V pelyňkových silicích z Toskánska nebo Pyrenejí nebylo možné najít ani alfa- ani beta-thujon. Tyto důležité rozdíly ve složení pelyňku mohly být také připsány výše popsanému nezdaru některých vědců zopakovat Magnanovy pokusy na zvířatech.

Povolený obsah thujonu v dnešní době

Akutní a chronická toxikologie thujonu byla zhodnocena v 16. sérii přídatných látek Světové zdravotnické organizace a nověji Vědeckým potravinovým výborem Evropské komise. Toxikologická hodnocení vedla k určení maximální hranice thujonu (35 mg/l v hořkých alkoholech). Komisí kodexu Alimentarius FAO/WHO, které byly přijaty mnoha zeměmi včetně Evropské unie a Švýcarska ale ne USA, kde je výroba a dovoz absintu stále zakázán. Je však třeba podotknout, že v USA zůstává legální konzumace a držení absintu, takže cestovatelé vracející se do USA s lahví nebo zákazníci kupující přes Internet z Evropy se neproviní, ale láhev jim může být zabavena.

Výsledky účinků thujonu podle moderních studií

Až dodnes jsou k dispozici pouze platné údaje ohledně účinku alfa/beta-thujonu, zvláště vzhledem k vlivu na centrální nervovou soustavu po konzumaci absinthu. Ve srovnání s beta-thujonem se alfa-thujon považuje za 2,3krát toxičtější. Nedávná studie Dettlinga a kolektivu ukázala, že podávání alkoholu obsahujícího vysokou koncentraci thujonu (100 mg/l) mělo negativní vliv na pozornost. Když byly osoby pod vlivem alkoholu nebo byl podán alkohol s nízkou koncentrací thujonu (10 mg/l) nebyly tyto účinky pozorovány. Podobně se zjistilo, že pouze vysoká koncentrace thujonu může dočasně působit proti anxiolytickým účinkům alkoholu.

Intoxikace způsobené pelyňkem nebo thujonem nejsou časté, vyskytují se buď z mylné víry v lidové léčitelství nebo jednoduše z neznalosti. V roce 1862 popsal Smith případ pozření přibližně 14 ml pelyňkového oleje dospělým mužem. Pacient byl v bezvědomí, v křeči, měl stisknutou čelist a pěnu z úst; byla také zjevná tendence ke zvracení.

Je nám známo jenom jedna nedávná klinická studie report Weisbordem a kolektivem z USA zabývající se jasnou akutní intoxikací thujonem. 31 letý muž pozřel „bylinný olej,“ který považoval za spirit absinthe a který zakoupil přes internet z webové stránky prodávající silice pro aromaterapii. Po několika hodinách byl pacient netečný, měl tonicko-klonické epileptické záchvaty a na konec u něj došlo k rhabdomyolýze a poté akutní selhání ledvin. Je lákavé spekulovat, zda tyto příznaky byly způsobeny thujonem, avšak nelze vyloučit, že byly způsobeny jinými přísadami bylinného oleje.

O farmakologii thujonu bylo publikováno velmi málo údajů jen v vědeckopopulární literatuře. Max podotkl, že typických 2–4 mg thujonu na jeden zkonzumovaný nápoj je daleko pod úrovní, při které jsou pozorovány akutní farmakologické účinky. To je potvrzeno Hinkelbeinem, který uvedl, že spotřebou absintu až do koncentrace alkoholu v krvi 2,5 g/l se přijme přibližně 3,5 mg thujonu (0.005 mg/kg tělesné váhy). Při tomto pořadí je vysoce nepravděpodobné, aby účinky na nervovou soustavu byly způsobeny thujonem.

Pilotní studie pití Krönera a kolektivu měla za výsledek vysokou koncentraci alkoholu v krvi, ale jak se předpokládalo, thujon nebyl objeven. Zkoumané probandy neukazovaly žádné účinky na centrální nervovou soustavu způsobené terpenoidy kromě účinků alkoholu. Z toho vyplývá, že nepříznivé účinky absintu může být opominuty, pokud jsou dodrženy limity EU.

Německý federální ústav pro hodnocení rizik se domnívá, že i při výrazném překročení legálního limitu 35 mg/l nepozře spotřebitel množství thujonu, které by ohrožovalo jeho zdraví. Kvůli vysokému obsahu alkoholu se nedoporučuje kontinuální a nadměrná spotřeba.

Informace nejsou k dispozici.
Již jsme ohodnotili několik populárních českých absinthů.
Připravujeme více.